Návštěvní řád

Návštěvní řád areálu FC Písek

Na základě Zákona o podpoře sportu (Zákon 115/2001) vydává Fotbalový klub FC Písek, o.s. tento návštěvní řád, platný dnem 31. března 2009.

 1. Pravidla pro vstup návštěvníků do sportovního zařízení.
 2. V souladu se Soutěžním řádem kopané čl. 21 odst. 1 – nebude umožněn přístup do prostoru stadionu osobám podnapilým, ozbrojeným či osobám vnášejícím předměty, které by mohly ohrozit zdraví či život ostatních účastníků utkání.

 3. Pravidla pro chování návštěvníků.
 4. V souladu se Soutěžním řádem čl. 21 odst. 2 - je zakázáno vstupovat do ohraničeného prostoru hřiště (u neohraničených hřišť se za prostor hřiště považuje vzdálenost dvou metrů od pomezních a 4 metrů od brankových čar) všem osobám kromě:

  1. rozhodčích a příslušníků družstev (v soliadu s čl. 53 SŘ odst. 2).
  2. pořadatelů, příslušníků Policie či pořádkových služeb, podavačů míčů, případně dalších osob oprávněných na základě Řádu pořadatelské služby či jiných předpisů.
  3. fotoreportérů, rozhlasový či televizních pracovníků na příslušné povolení pořadatelského klubu.

  Pořádající oddíl zajistí pořadatelskou službou v souladu se Soutěžním řádem čl. 21 odst. 4, a rovněž zabezpečí, že na hřiště nebudou vhazovány žádné předměty. Pořádající oddíl je rovněž povinen zabezpečit to, že v hledišti nebude docházet k výtržnostem, rvačkám, či k verbálním projevům hanobícím příslušnost k rase, národu či etniku či k jiným projevům občanského soužití.

  Proti účastníkům utkání, kteří naruší veřejný pořádek a bude zjištěna jejich totožnost, bude vedeno disciplinární, přestupkové nebo trestní řízení podle charakteru a závažnosti narušení a právního postavení narušitele.

 5. Pravidla pro chování osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním zařízení.
 6. V souladu se Soutěžním řádem čl. 22 domácího oddíl:

  1. ustanoví hlavního pořadatele, který je orgánem pořadatelského klubu a spolu s klubem je odpovědný za plnění povinností dle čl. 21 a 22 Soutěžního řádu.
  2. Ve spolupráci s pořadateli ustanovenými dle Řádu pořadatelské služby pro domácí hřiště, případně dalšími pořádkovými službami nebo Policií, hlavní pořadatel učiní veškerá opatření ke zjištění totožnosti pachatelů, kteří porušili zákony a omezení uvedená v čl. 21 Soutěžního řádu a nahlásí je rozhodčím, delegátovi utkání nebo řídícímu orgánu soutěže.
  3. Hlavní pořadatel je řádně a viditelně označen nápisem „Hlavní pořadatel“ a používá předepsanou barevnou navlékací halenu dodanou řídícím orgánem soutěže.
  4. Pořadatelskou službu vykonávají osoby starší 18 let, které jsou řádně poučeny o svých úkolech a povinnostech hlavním pořadatelem v souladu s Řádem pořadatelské služby.
  5. Pořadatelé jsou v areálu hřiště označeni visačkou „Pořadatel“.
  6. V souladu se Soutěžním řádem kopané čl. 21 odst. 1 – neumožnit vykonávání pořadatelské služby osobám podnapilým, ozbrojeným či požívajícím psychotropní látky.

  Citace Zákona 115/2001 § 7 a odst. 2:

  Pokud je bezpečnost osob nebo majetku ve sportovním zařízení ohrožena zásadním způsobem a přes veškerá opatření učiněná vlastníkem nedojde k obnovení pokojného stavu, je vlastník nebo nájemce sportovního zařízení povinen přerušit nebo ukončit probíhající sportovní podnik a bez zbytečného odkladu požádat o spolupráci Policii České republiky.

  Citace Zákona 115/2001 § 7 a odst. 3:

  Pokud ve sportovním zařízení dojde k závažnému porušení bezpečnosti osob nebo majetku v důsledku toho, že vlastník neučinil veškerá opatření a pokojný stav je nucena obnovit Policie České republiky, náleží Policii České republiky náhrada vynaložených nákladů.

  V Písku dne 31.3.2009