Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souvislosti s členstvím v klubu FC Písek fotbal z. s. (dále jen FCP)

FCP tímto informuje své členy, že za účelem své spolkové činnosti zpracovává jejich níže uvedené osobní údaje:

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresu místa pobytu,
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,
 5. rodné číslo.

(dále jen „Osobní údaje“).

Do spolkové činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast v soutěžích), evidence členské základny klubu, plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům, podávaní žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod.

FCP dále informuje, že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po dobu 10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost FCP (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence FCP.

FCP, při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kde je FCP sdružený, předává Osobní údaje o svých členech těmto subjektům:

 • Fotbalové asociaci České republiky (FAČR),
 • České unii sportu, z. s. (ČUS),
 • příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a Servisním centrům sportu ČUS,

a to za účelem:

 • vedení evidence členské základny FAČR na základě jeho vnitřních předpisů, provozování sportovní činnosti a identifikace na soutěžích,
 • vedení evidence členské základny ČUS na základě jejích vnitřních předpisů.

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod.

FCP upozorňuje, že v případě, kdy zájemce o členství v FCP výše uvedené Osobní údaje pro účely spolkové činnosti neposkytne, nemůže se stát jejím členem.

Jestliže člen poskytne FCP pro usnadnění komunikace své telefonní číslo a/nebo email, budou tyto zpracovávány a uchovávány po dobu jeho členství v FCP.

Člen je srozuměn se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.


* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)