Valná hromada klubu se uskuteční 24. dubna 2024

Pozvánka na Řádnou valnou hromadu FC Písek fotbal, z. s., Burketova 303, Písek, která se uskuteční ve středu 24. 4. 2024 od 18 hodin v hotelu OtavArena, Burketova ul., Písek.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva o stavu členské základny
4. Zpráva o činnosti spolku za rok 2023
5. Zpráva o hospodaření za rok 2023
6. Rozhodnutí o ustanovení Kontrolní a revizní komise a volba jejích členů
7. Návrhy a diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

Výkonný výbor
FC Písek fotbal z. s.